Search

לא רבים על ילדים: איך מתכננים הסדרי ראייה

הסדרי ראייה או כפי שהם מכונים כיום, זמני שהות או הסדרי שהות נועדו להעניק להורה שאינו במשמורת יכולת לשמור על קשר רציף, יציב, חם ואוהב עם ילדיו הקטינים. רמת הקשר ומידת האינטנסיביות של הסדרי השהות משתנים בהתאם לגילו של הילד הקטין ובהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה. במאמר זה נעסוק באופן קביעת הסדרי הראייה וכיצד ניתן להימנע ממלחמה בנושא.

 

למען הילדים

אי עמידה בהסדרי שהות עלול ליצור קשיים רבים אצל הילד לרבות הרגשה של נטישה ושל חוסר אכפתיות מצד ההורה. חשוב שבן הזוג שלא במשמורת יקפיד על הגעה לזמני השהייה ושבן הזוג המשמורן יאפשר לילדים להגיע אליהם. על שני בני הזוג להתחייב להסדרי השהות ורצוי לקבוע זמני שהות נדיבים ככל שניתן. עוד על הנושא ראו, https://www.todivorce.co.il

 

הכרעה שיפוטית

הסדרי השהות בין ההורה שאינו המשמורן לבין ילדיו הקטינים  יכולים להיקבע מכוח הכרעה שיפוטית לאחר פסיקה של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני במקרה של תביעת גירושים כרוכה בנושא. העיקרון אשר מוביל את הערכאה הרלוונטית בעת  ביצוע קביעה  מושתתת על מה שמוגדר, ‘טובת הילד’.

 

תסקיר סעד

הסדרי שהות בערכאה משפטית נקבעים לרוב בהתאם להמלצה של פקידת הסעד, אותה ממנה הדיין או השופט. פקידת הסעד נדרשת להגיש  תסקיר סעד הכולל התייחסות, הן לסוגיית המשמורת והן לסוגיות חלוקת זמני השהות של הילדים הקטינים בין ההורים. בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני אינם מחויבים לקבל את ההמלצות אך לרוב יאמצו אותן.

 

הסכמה הדדית

כאמור, קביעת הסדרי השהייה על ידי ערכאה שיפוטית עשויה להידרש כאשר לא ניתן להגיע להסכמות בין הצדדים על הנושא. ככל שניתן ולמען המשך ניהול קשרי משפחה תרבותיים עדיך לנסות להגיע להסדרי שהות מוסכמים מוחץ לכותלי בית המשפט. ניתן לעשות זאת בהסכמה הדדית במסגרת הסכם גירושין ולהציג את ההסכמות בפני ערכאה שיפוטית לאישור.

 

פירוט לרבות חגים וחופשות

מומלץ לקבוע את הסדרי השהות  בהסכם גירושין בהסכמה באופן מפורט ומדויק ככל שהדבר אפשרי ולכלול  הסכם מועדים של ימים ושעות ברורים. חשוב גם להגיע להסכמות לגבי הסדרי האיסוף וההחזרה של הילדים מהמסגרת החינוכית אל ומבית ההורה האחד ובחזרה אל ההורה המשמורן. מומלץ לצרף להסכם נספח נפרד לגבי חופשות וחגי ישראל.

נהוג לקבוע בהסכם כי הסדרי שהות יקוימו כפי שיסכימו בני הזוג ביניהם באופן הדדי בעתיד, תוך התחשבות בצרכי הילדים ובאילוצי ההורים. אך חשוב להגדיר כי ככל שהדבר אינו מתאפשר יש לחזור להסדרי השהות במתכונת של ברירת המחדל המפורטת בהסכם.

 

סיכום הסדרי שהות

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בהסדרי שהות ואופן קביעתם. הסדרי השהות המקובלים כיום בישראל קובעים לרוב, כי ההורה שאינו המשמורן ישהה עם הילדים בין פעם לפעמיים במהלך ימי השבוע לרבות לינה ובכל סוף שבוע שני לסירוגין, באופן מחזורי. לטובת הילדים עדיף להסכים על ההסדרים ללא מאבק משפטי ובכל מקרה יש להקפיד לעמוד בהסדרים שנקבעו.

סמל משפטי

 

אולי יעניין אותך גם