Search

הכל על מס ירושה

בישראל של ימינו, אין מס ישיר על ירושות. ירושה היא נכסים שנצברו על ידי המנוח, אשר שילם מיסים רבים בחייו ומיסוי נוסף של הירושה ייצור כפל פיצוי. עם זאת, ישנם מצבים בהם אכן יחול מס על נכסים וקרקעות שהתקבלו בירושה. מה הם אותם מצבים והאם ניתן להתגבר בהם על תשלום המס, באופן מלא או חלקי? המשיכו לקרוא וגלו.

 

ירושה בישראל

ירושה הינה הרכוש אשר מותיר אדם לאחר מותו והוא מתחלק בין יורשיו. לא אחת, ירושה מכונה בחוק בשם עיזבון – הנכסים אשר האדם עזב אחריו בעולם הזה. חוק הירושות קובע כללים המורים כיצד לחלק ירושות ליורשים בישראל, מסדיר את היחסים בין ירושת בן או בת הזוג לבין ירושת הילדים, ועוד.

החוק מורה כי הוא יחול אך ורק במצבים בהם אין בנמצא צוואה כשרה. צוואה הינה מסמך משפטי אשר ניסח המנוח בחייו, בו הוא מורה כיצד הוא מעוניין לחלק את רכושו. כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה והצוואה הינה כשרה ובתוקף, הרי שחלוקת הרכוש תתבצע על פיה ולא לפי הקבוע בחוק הירושה.

לא אחת, מתעוררים סכסוכים בין יורשים באשר לתוקפה של צוואה, באשר לפרשנות שלה או ביחס לצורך לבצע שינויים ותיקונים בצוואה. בכלל המקרים הללו, יש להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה בתחום. תוכלו להסתייע בשירותי עורך דין לענייני צוואות וירושות אביטל חורף – עורך דין מוביל בתחום דיני המשפחה בישראל.

 

גלגולו של מס הירושה בישראל

הירושה מהווה הכנסה עבור היורשים. היורשים התעשרו, ולכן, בעבר, החוק מצא לנכון למסות אותם על הכנסה זו. הכנסת בירושלים חוקקה את חוק מס העיזבון אשר חייב את הירושות במס. עם זאת, בהדרגה, המס בוטל וכיום מס ירושה בישראל 2023 לא קיים.

עם זאת, כאשר ההורשה היא של נכסי הון, הרי שהיורשים יידרשו לשלם מס רווחי הון או מס שבח ביום מימוש הרווחים, דהיינו ביום מכירתם. חשוב לציין כי עצם ההורשה אינה נחשבת למכירה לעניין זה.

נניח כי פלוני רכש דירה בירושלים בחצי מיליון שקלים. הדירה הורשה לבנו כאשר שוויה עמד על מיליון שקלים. הבן מכר את הדירה לצד ג' בשווי של מיליון וחצי שקלים. מס השבח – רבע מהשבח על הדירה, יחושב לפי המחיר בו פלוני רכש את הדירה ולא לפי שוויה ביום בו נמסרה לבנו. משכך, הדירה תמוסה ב-250 אלף שקלים.

 

פטור ממס ירושה על נכסי הון

ישנם מצבים המוגדרים בחוק המקרקעין, אשר מזכים את היורש מתשלום מס זה. כך, כאשר הדירה הייתה דירת המגורים של המוריש, היורש יהא זכאי לפטור. כמו כן, כאשר נערכת חלוקה מחדש של הנכסים בין היורשים, חלוקה זו לא תיחשב, במצבים מסוימים, למימוש המחייב את העסקה במס. התייעצו עם עו"ד אביטל חורף ובררו האם העסקה חייבת במס.

 

לסיכום

לסיכום, לרוב, ירושות פטורות ממס. ישנם מצבים בהם מכירת נכסים שעברו בירושה תחויב במס. התייעצו עם עו"ד ירושות כיצד לצמצם, באופן חוקי כמובן, את תשלום המס.

דולרים

 

אולי יעניין אותך גם